Referat fra generalforsamlingen i Kommuneforeningen d. 20.03.2018

4. april 2018

Afgående formand for Venstres Kommuneforening i Roskilde Fleming Friis Larsen og nyvalgt formand Peter Madsen.

Referat

1. Valg af stemmetællere:

Jakob Søgaard og Gert Johansen blev valgt.

2. Valg af dirigent:

Bent Jørgensen blev valgt til dirigent og Claus Mortensen til referent.

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold:

Fleming Friis-Larsen aflagde beretning for året 2017 og fremhævede betydningen af den landspolitiske situation og fremhævede en række politiske resultater, som regeringen med Venstre i spidsen havde gennemført.

Lokalt var fokus på kommunalvalgkampen, som trods en god valgkamp og kompetente kandidater, resulterede i tilbagegang for Venstre fra 9 til 6 byrådsmedlemmer og absolut flertal til Socialdemokraterne.

Det tredje væsentlige emne i beretningen var det faldende medlemstal, som Venstre deler med de andre partier. Formanden argumenterede for, at vi skal sætte en særlig indsats i gang for øge medlemstallet og nævnte det arbejde, som Vælgerforeningen i Midt havde sat i gang.

Fleming sluttede af med at meddele, at han efter 10 år som formand, havde besluttet sig for ikke at genopstille. Fleming benyttede lejligheden til at rette en tak til byråds- og bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde.

Beretningen gav anledning til en engageret debat, som særligt kredsede om Venstres politik, og hvordan byrådsgruppen skal agere. Der ønskes en skarpere oppositionsrolle og en politik, der er præget af en blå tråd, som udgangspunkt for at tage politisk ansvar og indgå forlig i byrådet.

Beretningen blev vedtaget med akklamation.

4. Behandling af regnskab 2017:

Kasserer Niels Sejr gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af budget 2018, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til kommuneforeningen for 2019, (kontingent til Landsorganisation, Kredsbestyrelse og Regionsbestyrelse er bestemt af Landsorganisationen).

Poul Fejer gennemgik budgettet for 2018, og kontingentet til kommuneforeningen for 2019 fortsætter uændret på 75 kr.

7. Valg af formand:

Peter Madsen blev foreslået og valgt uden modkandidater.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Fra Syd: Torben Andersen, Lars Berg, Hans Eilar Hammer og suppleant Villads Sørensen.

Fra Nord: Jarl Mathiesen, Poul Fejer Christiansen, Dorthe Haugaard og suppleant Gitte Plambek.

Fra Midt: Claus Mortensen, Ingelise Johansen, Kim Wass og suppleant Mikkel Kvistgaard.

9. Valg af formand for kredsbestyrelsen:

Martin Berg blev genvalgt. Kim Wass blev valgt til bestyrelsen, da Niels Sejer trådte ud.

10. Godkendelse af 2017 regnskab fra Regionsbestyrelsen:

Regnskabet skal ikke godkendes af generalforsamlingen, men blev taget til orientering.

11. Valg af medlem til Regionsbestyrelsen:

Peter Madsen blev valgt, idet Poul Larsøe ikke genopstillede.

12. Valg af delegerede til landsmødet:

Peter Madsen, Poul Fejer, Torben Andersen og Mikkel Kvistgaard.

13. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

Erik Lorentsen og Evan Lynnerup blev valgt, og Niels Sejer blev valgt som suppleant.

14. Eventuelt:

Perter Madsen bemærkede, at han som formand for kommuneforeningen gerne vil i dialog med medlemmerne og vil tage initiativ hertil.

Torben Andersen takkede på bestyrelsens vegne den afgående formand Fleming Friis-Larsen og den afgående næstformand Poul Larsøe for deres store indsats i Venstre og overrakte dem hver en gave. Generalforsamlingen tilkendegav med klapsalver ligeledes tak for deres indsats.

 Efter generalforsamlingen holdt Europaparlaments kandidat i Venstre Region Sjælland Linea Søgaard-Lidell, gruppeformand Bent Jørgensen og byråds- og regionsrådsmedlem Evan Lynnerup oplæg.

 CM/23.03.2018