Politiske indspil fra byrådsmedlemmerne fra Roskilde Midt

1. marts 2017

Byrådsmedlemmerne Lars-Christian Brask, Annie Larsen og Mads Ravndrup Thomsen holdt alle spændende indlæg på generalforsamlingen i Venstre Roskilde midt d. 21. februar. Du kan Læse en sammenfatning af dem her


Annie Larsen, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Roskilde Kommune har primo 2017 en samlet kapacitet på 517 plejeboliger samt 57 rehabiliteringspladser. Antallet af godkendte ansøgninger til plejeboliger er gradvist faldet de sidste 3 år. Dette er sket samtidig med, at antallet af 80+ årige er steget med ca. 350 borgere i samme periode. Antal borgere på venteliste til en plejebolig over de sidste to år er ligeledes faldet. Dette tal dækker både borgere i Roskilde Kommune samt borgere fra andre kommuner, som står på venteliste til en plejebolig i Roskilde Kommune. 

Den stigende middellevealder og bedre sundhedstilstand har indflydelse på behovet for plejeboliger. Med budgettet for 2015 blev det besluttet, at der skal bygges et nyt plejecenter i Roskilde. Byrådets flertal besluttede i marts 2015, at plejecentret skal placeres i Hyrdehøj. Venstre stemte for placeringen bag Rådhuset ved Eriksvej, idet vi mener, at der efter nedlæggelsen af Sct. Peder Strædes Plejecenter og Domsognets Plejehjem mangler plejehjemspladser i nærheden af bymidten. Ældrerådet anbefalede også placeringen bag ved Rådhuset ved Eriksvej.Efter afholdelse af arkitektkonkurrence blev et spændende og flot projekt, tegnet af Cubo Arkitekter i samarbejde med Force4 Architects, Balslev Lindegaard Rådgivende Ingeniørfirma samt Henrik Jørgensen Landskab, enstemmigt valgt. Byggeriet tager udgangspunkt i Statens Byggeforskningsinstituts resultater om indretning af plejeboliger for borgere med demens.

Plejecenter Hyrdehøj opføres med 64 plejeboliger, 30 boliger til rehabilitering (kapaciteten kan efter behov udvides til 60 pladser, idet boligen består af 2 værelser med fælles bad/toilet) samt 10 boliger til udviklingshæmmede borgere. Der skal også være dagcenter for hjemmeboende borgere og træningslokaler. Alle plejeboligerne er i stueplan med adgang til udearealerne, der udformes som demensvenlige haver, hvor beboerne frit kan færdes i trygge rammer.Plejecenter Hyrdehøj forventes at koste 210 mio. kr. Første spadestik forventes i foråret 2018. Den endelige dato fastsættes efter licitation og kontraktskrivning i slutningen af 2017. Plejecenter Hyrdehøj forventes indflytningsklar medio 2019.

Venstre ønsker, at Plejecenter Hyrdehøj skal drives efter konceptet ”Eden Alternative”, hvor et af de bærende principper er, at planter, dyr og børn skal være en naturlig del af hverdagen. Eden Alternative kan oversættes med: ”Kunsten at skabe små hjem, hvor livet er værd at leve”.

Eden Alternative er en amerikansk plejefilosofi, som bygger på antagelsen, at de værste lidelser for ældre mennesker ikke er medicinske sygdomme, men derimod ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Og disse lidelser kureres bedst, når personalet opfatter de ældre som hele mennesker med individuelle behov, og når hverdagen indrettes efter de ældres egne ønsker. Ældre medborgere skal derfor sikres mulighed for at sætte sit eget personlige præg på sin alderdom. Resultatet bliver så lavere medicinforbrug, gladere beboere og gladere medarbejdere.Siden starten af 90érne er Eden Alternative indført mange steder udover USA, bl.a. i Canada, Japan og Australien. Efter 2000 kom Europa med, bl.a. Schweiz, England, Tyskland, Færøerne, Østrig, Sverige og Danmark.Inden ibrugtagningen af Trekroner Plejecenter foreslog jeg, at dette blev drevet efter Eden Alternative principper. Forslaget blev desværre nedstemt med begrundelsen, at det kunne være for stor en udfordring samtidig med at forskellige kulturer skulle mødes med overflytning af personalet fra Sct. Peders Strædes Plejecenter og Domsognets Plejehjem samt nyansættelser.

Venstre vil fremsætte forslag om, at Plejecenter Hyrdehøj drives efter Eden Alternative principper. Der skal ikke ske overflytning af personale til Plejecenter Hyrdehøj.


Lars-Christian Brask, Økonomiudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Vigtigt med et godt hold i kommunalvalgkampen og en tro på, at vi med udgangspunkt i, at vi er de økonomisk ansvarlige, og at vi kan lede en kommune med 7 mia. i budget og over 6500 ansatte. Kildegården, P-hus, svømmehal og stadion viser, at styr på tingene det har den politiske ledelse ikke i dag. 

Jeg tror ikke på valg til Folketinget før et kommunevalg i efteråret, så mit håb er, at vi kan mønstre en kampgejst og et sammenhold, så vi som de økonomiske ansvarlige kan vinde den 21/11 og gøre Bent til borgmester. Det vil gavne Roskilde!

Jeg frygter på landsplan, at vi bliver blokeret og styret for meget af DF til, at vi kan drive borgerlig politik. Jeg synes, at Løkke har været meget tavs i den seneste tid. Jeg frygter også, at vi risikerer at drive DF i favnen på A, og så vil der gå mange valg, før vi igen får borgerlig og liberalistisk ledelse af Danmark igen. Det er en usikker balancegang i disse tider. Jeg vil hellere, at V indtager et konstruktivt samarbejde med A, end at DF får den position. Vi skal som liberalister ikke opgive mange mærkesager, og A skal heller ikke sluge mange kameler på de store linjer for, at vi sammen kan drive Danmark frem. Hellere A + V end DF + A er min pointe, hvis vi ikke kan få et borgerligt flertal.

Store ting skete i 2016, som vi ikke kan undgå vil påvirke vores lille og åbne økonomi og samfund i 2017. Trump har indtil nu ikke overrasket på sine tiltag, da de følger det, som han gik til valg på. Det er et spørgsmål om at følge den liste af mål, så bliver man ikke overrasket. Overraskelsen består måske snarere i, at han gør som lovet!Hvis han får gennemført sit store infrastruktur investeringsprogram på USD 300 mia, så får vi et boost til verdensøkonomien, der også kan mærkes i Danmark, og som kan gavne VCLA-regeringen. Brexit har stik mod forventningerne givet et økonomisk løft i Storbritannien, men når vi kommer til afvikling af deres EU medlemskab i foråret, så kan det betyde en nedgang i en meget stor og relevant samhandelspartner for Danmark - og vi er i Danmark nok ikke øverst på listen over dem, der skal laves handelsaftaler med. USA, Kina, Tyskland mfl. står før os. Det er ikke så godt, at vi ikke har EU med en top 10 verdensøkonomi. På sigt vil vi se et forbedret Storbritannien, og det kan være til gavn, når USA taber pusten.

Vi skal være opmærksom på populistiske og nationalistiske trende i valg i Holland og Frankrig i år. Italien kan også komme ud i et valg, og alle disse store forandringer skaber usikkerhed, som igen skaber afventende investeringer mv. i vores samfund.Sidst på året skal vi også holde øje med den store partikongres i Kina, hvor de store linjer trækkes op og ledelsesstrukturen opdateres. Lad os håbe på at Trump ikke har fået generet kommunisterne, så vi får en endnu større usikkerhed på det storpolitiske farvand. 

Så alt i alt er det en usikker fremtid vi går i møde.

Artikel om Lars-Christian Brask i Danske Kommuner


Mads Ravndrup Thomsen, Skole- og børneudvalget

Op til seneste kommunalvalg vedtog et bredt flertal i Folketinget den nye skolereform, der markant har ændret den folkeskole, vi kendte. Til næste valg er det godt fire år siden, at reformen blev implementeret. I Venstre betragter vi derfor indkøringsfasen som overstået, og det er tid til at undersøge, hvad der konkret fungerer og ikke fungerer på de enkelte folkeskoler.I Venstre ønsker vi derfor, at al berøringsangst og tabu om reformens styrker og svagheder bliver fjernet, så vi kan få en åben debat om, hvordan vi politisk kan bidrage til at styrke folkeskolen i Roskilde Kommune.  Den skal leve op til reformens målsætning om, at den enkelte elev skal kunne indfri sit potentiale.

3 ting, der er lykkedes på skoleområdet:

* Ved en målrettet indsats har vi med få ressourcer sikret, at klubberne er kommet helskindet igennem folkeskolereformen og ikke har oplevet den medlemsflugt, man kunne frygte ved de lange skoledage.

* Skolerne har flere steder vist evnen til at åbne sig for omverdenen, bl.a. gennem partnerskaber faciliteret af Ungdomsskolen. Dette ses i den sydlige del af kommunen, hvor Gadstrup Skole, Peder Syv Skole og Dåstrup Skole samarbejder om et fælles valgfagskatalog, som Ungdomsskolen administrerer.

* Vi har bevaret et højt fagligt niveau, hvilket bekræftes af kommunens kvalitetsrapport, der bl.a. viser, at Roskilde Kommune på 9. klassesprøve-gennemsnit er blandt landets ti bedste kommuner.3 områder vi kan forbedre:

* At kommunen har en høj inklusionsprocent behøver ikke være en garanti for, at inklusionsindsatsen fungerer. På landsplan er resultaterne alarmerende, og dette skal vi tage alvorligt, så elever berettiget til specialundervisning får det tilbud, de har krav på.

* Kommunen skal tilpasse dagtilbudsområdet, så det bliver mere fleksibelt. Det skal sikres gennem en ny takstordning, hvor taksterne tilpasses det antal timer, som barnet bliver passet. Dette vil øge fleksibiliteten for forældrene, der får bedre mulighed for at tilpasse deres hverdag og budget.

* Kommunen skal have en samlet uddannelsesstrategi, der ikke bare involverer folkeskolerne. Her skal et fælles samarbejde mellem gymnasier, universiteter og erhvervsliv være med til at levere løsningerne på de uddannelsesmæssige problemer, vi står over for i Danmark, hvor vi særligt vil mangle tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Konceptet skal være inspireret af den hollandske teknologipagt, hvor de deltagende parter forpligter sig til en fælles indsats.